注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小荷才露尖尖角四 (10)班博

这里是孩子成长的沃土,这里是孩子生活的乐园,这里是孩子描绘美好生活的彩虹园

 
 
 

日志

 
 

2012年06月19日  

2012-06-19 15:57:36|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第五单元生字词

xià tiān       tái fēng        léi yǔ           méi zi  

(       )   (         )  (        )    (         

xī guā     qīng wā       hé táng          xíng  xīng 

(        )   (         )  (         )    (          

nǎi yóu     yuán dīng   shàn zi        shàn  fēng 

(         )   (       )  (         )    (       

 qiān niú      zhī nǚ     qún zhòng     zhuō chóng  

(         )   (       )  (          )    (       

biàn chéng   dān yuán     sī guā       qīng jié 

(           )   (        )  (       )    (       

 qǐng zuò       yǎn jīng     shì qing       qíng tiān  

(         )   (         )  (         )    (        

  huǒ yǎn jīn jīng         yǔ guò tiān qíng

(                )            (                      

 wàn zhòng yī xīn           běi dòu xīng      

(                    )            (              )

 

 

 

 

 

第六单元生字词

huā duǒ       nà lǐ       zhēn shì      wǎn fàn  

(        )   (      )  (     )    (         

zuì jìn      shù xué     fēng mǎn   yī kē xīng

(     )   (        )  (       )   (         

 yǔ máo     fēi cháng     jué dìng    zhǎo dào 

(     )   (          )  (          )   (       

pāi dǎ         nán jí        tiān kōng         shì jiè

(      )   (        )  (            )   (          )

měi   lì        gōng jī          zhǎng jiǔ           zhàn tái  

(       )   (          )  (           )       (            

míng liàng  chuān xíng        hēi àn          guāng míng

(     )      (             )  (         )   (       

kuài  lè      jìn bù       jìn kuài     huáng hū hū

(       )   (     )  (        )     (       

dà   kāi   yǎn   jiè                  tiān zhǎng rì jiǔ     

(                       )            (                        

 

 

 

 

 

第七单元生字词

huǒ bàn        yī tóng       jiù shì         zěn me bàn

(         )   (         )   (       )   (                  

huǒ shí     tóng bàn     méi yǒu          zhǔ yào 

(        )   (        )   (         )   (          )  

zhī yào           xià bā      bǎ shǒu     chéng jiù

(         )   (        )   (        )   (       ) 

lā dòng     gàn liáng     dōng tiān   yǎn bā bā

(    )   (    )   (    )   (      

hàn shuǐ       hán dōng     yóu yú        zì   yóu

(         )   (           )   (       )   (        

yóu lái        nǎi yóu        shí yóu            jiā  yóu

(      )   (          )   (           )   (         

dōng guā     huān hū        hū jiào        shān dòng

(         )   (           )   (        )   (            

yīn lěng          lěng xiào     hé miáo        wǔ jiào

(         )   (           )   (         )   (           

xīn kǔ          wǔ xiū         jiào kǔ         nóng mín

(       )   (         )   (          )   (          )

shōu yǎng    shōu chéng       nóng cūn              fēng shōu

(           )   (             )   (                   )   (                

kòng xián        xiū xián     gōng fū            yú fū

(          )   (         )   (           )   (        

qiān xīn wàn kǔ         zì yóu zì zài

(                   )    (                      )

wàn zhòng yī xīn     qiān biàn wàn huà

(                     )     (         

chuān liú bú xī            bǎi huā qí fàng

(                     )     (                           )

第八单元生字词

 shí hòu       huā yuán      pá shān     sī mǎ guāng

(        )   (           )  (           )   (            

diào jìn        bié rén      kū xiào       shǐ yòng  

(        )   (     )  (           )   (       

liú shuǐ      hēi bǎn        lì qì       děng hòu  

(     )   (         )  (     )   (        

 wǎng qián       shēn tǐ     hū rán       ān quán

(           )    (        )  (         )   (       

zǎo   yǐ         kǒu kě        kàn jiàn      bàn fǎ

(        )   (       )    (        )   (       

 zhōng yú     qǐ lái         jiàn jiàn        huá shān  

(          )   (      )  (        )   (       

shí jiān       kàn qí       měi chēng      nián dài  

(       )   (       )  (            )   (       

suì yuè        shēn páng        jiā yóu       jié guǒ  

(        )   (              )  (       )   (       

liú xīn        měi tiān        zhí dào        yǔ wén   

(      )   (          )  (         )   (       

zì yán zì yǔ       chūn sè mǎn yuán   

(             )     (                      

yǔ zhòng bú tóng            yǔ mín tóng lè

(                      )     (                       

  评论这张
 
阅读(224)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018