注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小荷才露尖尖角四 (10)班博

这里是孩子成长的沃土,这里是孩子生活的乐园,这里是孩子描绘美好生活的彩虹园

 
 
 

日志

 
 

词语练习  

2012-06-19 15:49:50|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第一单元生字词

chūn yǔ       bù gǔ        fā yá             lí huā 

(     )    (         )  (        )    (       

 xìng shù      táo zǐ             jìng zǒu           shǒu zú  

(        )    (        )      (        )        (       

tiào yuǎn     biāo qiāng      diǎn jī        yóu yǒng

(     )         (          )  (      )    (       

xiǎo zhōu         zhú zi       shí tou         hé chuān

(        )      (        )  (         )    (       

  yàn zi        bǐ huà       hēi bái           wèn hǎo

(     )    (        )  (         )       (       

 shén  me          bēn chí      dì fāng       chí táng

(           )   (           )  (        )    (       

 yǎng xiā     fēng yǔ tóng zhōu     qiān shān wàn shuǐ 

(           ) (                    )       (                       

 

 第二单元生字词

xiào shēng   chōng pò     shí  kuài      wài miàn 

(         )   (          )  (          )    (       

 huān yíng   jiē   mù     zài  jiàn       luò jìn

(     )   (     )  (     )    (       

wǔ jiào         sàn  bù       tiào yuè       hǎi yáng  

(        )   (        )    (        )    (       

  pǎo  bù          jiě  jie        chuī qì          yì zhī

(        )     (        )  (           )    (       

  zhǐ yào       yī biān         tài yáng       hóng sè  

(       )   (          )  (           )    (           )

hán qì       hái yǒu        yòng jìn          āi gè er 

 (     )   (          )  (          )    (       

yī piàn       sàn fā       xiū xi              huān  lè  

(     )    (       )  (         )     (       

cǎo yuán     dǎ pò           ān níng                    yáng qún

(     )    (        )     (          )              (       

mù mín     dào chù     dòng tīng   hǎo xué shàng jìn

(     )   (        )  (          )    (                      

dōng bēn xī pǎo                 wú biān wú jì 

(                  )                (                )

 

第三单元生字词

liàn xí         tí gāo        cān jiā           bǐ fēn  

(     )    (         )  (       )     (        

wū hēi       pǐn háng        jun rén          tè bié 

(     )    (        )     (        )     (          )

 jìn háng       cān guān      jǐ cì          liǎng biān 

(     )    (     )       (        )     (       

 jì  yì        cái  yì     dì wèi        huā shù 

(     )    (     )  (     )     (       

zài   cì           sōng shù      duō me        huí dá

(        )    (        )      (       )     (       

bó   bó         yé ye      tuō zhù         nǐ ne 

(     )    (        )  (      )       (       

 yī kǒu jǐng          duō cái duō yì   

(          )            (            

sān yán liǎng yǔ        cān tiān dà shù  

(                   )       (                   

 

 

 

 

 

第四单元生字词

wàng wǒ        jīn zi     jiào hǎo        zhǔ dòng  

(     )    (     )   (         )     (       

nǚ shì      xiāng cūn    kě yǐ          hěn hǎo   

(     )    (     )  (     )     (       

dào chù        kuā dà   dāng shí       dèng xiǎo píng  

(     )    (     )      (         )         (           

gōng kè       yào qiú     zhè me               shǒu zhǐ 

 (     )    (     )      (         )             (       

jiāo gěi       bàn tiān     zěn me          hǎo ma 

 (     )    (       )  (       )        (         

wán xiào      tái tóu     ràng zuò         yuán rì

  (     )   (     )  (     )     (       

duō shǎo      jīn tiān     fù mǔ         mù chuáng 

 (     )    (     )    (        )        (            )

yīng gāi      chén shuō    gù xiāng       xué xí

  (     )    (        )   (         )     (       

bà ba        zuì jìn     chī fàn         xué yè  

 (     )    (     )  (     )     (       

wán quán     yáng guāng    yú wǎng       yī huì ér 

 (     )       (          )     (        )     (         )

yùn   dòng   huì          xīn píng qì hé  

 (               )            (            

yīng yǒu jìn yǒu           qīn péng hǎo yǒu

(          )                   (                       

yī mǎ dāng xiān           bā xiān guò hǎi

(          )                (                         

 

 

  评论这张
 
阅读(196)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018